پکیج اعتباری 1

 • تعداد جلسات قابل استفاده: تا سقف اعتبار
 • مبلغ پکیج: 6000000 ریال
 • هدیه: 900000 ریال
 • اعتبار پکیج: 6900000 ریال
غیرقابل استفاده برای LPG

مبلغ:

6000000 ریال

پکیج اعتباری 2

 • تعداد جلسات قابل استفاده: تا سقف اعتبار
 • مبلغ پکیج: 10000000 ریال
 • هدیه: 1700000 ریال
 • اعتبار پکیج: 11700000 ریال
غیرقابل استفاده برای LPG

مبلغ:

10000000 ریال

پکیج اعتباری 3

 • تعداد جلسات قابل استفاده: تا سقف اعتبار
 • مبلغ پکیج: 20000000 ریال
 • هدیه: 4000000 ریال
 • اعتبار پکیج: 24000000 ریال
غیرقابل استفاده برای LPG

مبلغ:

20000000 ریال

پکیج اعتباری 4

 • تعداد جلسات قابل استفاده: تا سقف اعتبار
 • مبلغ پکیج: 40000000 ریال
 • هدیه: 10000000 ریال
 • اعتبار پکیج: 50000000 ریال
غیرقابل استفاده برای LPG

مبلغ:

40000000 ریال

پکیج لاغری LPG

 • تعداد جلسات قابل استفاده: 11 جلسه
 • مبلغ پکیج: 7000000 ریال
 • هدیه: 700000 ریال
 • اعتبار پکیج: 7700000 ریال
این پکیج 10 جلسه نیم ساعته می باشد که یک جلسه آن هدیه است.

مبلغ:

7000000 ریال

پکیج صورت LPG

 • تعداد جلسات قابل استفاده: 11 جلسه
 • مبلغ پکیج: 6000000 ریال
 • هدیه: 600000 ریال
 • اعتبار پکیج: 6600000 ریال
این پکیج 10 جلسه نیم ساعته می باشد که یک جلسه آن هدیه است.

مبلغ:

6000000 ریال